1/31/2019 2:02:18 AM
Viewed: 793
tamkhong
2/5/2013 4:59:47 PM
giới, định, tuệ
Giới - Định - Tuệ : đạo đức - nghị lực - trí tuệ.

bậc Thầy - tủ Sách - nhóm Bạn : Phật - Pháp - Tăng

Gửi trả lời