12/26/2016 8:56:35 PM
Viewed: 1358
tamkhong
2/5/2013 4:59:47 PM
Ðạo Trời Ðất

Chúng ta được tạo ra trong một sắc thân với bản tính uyên minh tiềm tàng từ một Nguồn duy nhất của Trời Ðất. Con người từ trong ra ngoài đều xuất phát từ nguồn ấy. Chúng ta ở trong Ðạo, và Ðạo ở trong tâm ta. Nếu chúng ta biết quán sát vũ trụ và sống thuận theo nó, là không khác gì đang ở trên Ðại Ðạo.

Ðạo con người luôn luôn phối hợp với Trời và Ðất trong sự luân chuyển của động và tịnh. Khí con người luôn luôn kết hợp với Trời và Ðất trong sự luân chuyển của hơi thở ra và hơi thở vào.


Kiếp nhân sinh


Con người bây giờ chỉ biết là họ do cha mẹ sinh ra, mà không nhận ra rằng họ cũng như cha mẹ của họ đều do Ðạo mà sinh. Vì thế người thượng căn bao giờ cũng muốn đi tìm Ðạo.

Thầy Geng nói: “ Ðạo của các vị vua Văn (Vương) và (Ha) Vũ thông thái ngày xưa vẫn chưa bị mất; nó vốn tiềm tàng trong con người, không chỉ ở con người ngày xưa, không chỉ ở con người ngày nay, mà còn ở con người ngày mai.” Khi một người được sinh ra, người ấy sanh ra với thân, trong thân đó lại có sẵn một con người thực sự. Tinh túy của con người thực sự ấy hòa đồng với Trời và Ðất, sự trong sáng thanh tịnh của con người thực sự ấy không hề nhiễm bụi trần. Con người thực sự ấy không tăng cũng không giảm, không sanh cũng không diệt. Nếu có thể trở về hàm dưỡng con người thực sự ấy nơi mình, thì điều đó còn phước hơn là kẻ ăn mày được trao cho một vạn lạng vàng.

Khổng Tử nói, “Giữa con người và con vật không có sự khác biệt bao nhiêu; kẻ phàm phu tục tử tự mình xóa bỏ sự khác biệt ấy, còn người thượng căn thì vẫn giữ. Còn giữ sự khác biệt là người thượng trí, còn xóa bỏ đi thì trở thành súc sinh. Khi xóa bỏ sự khác biệt đi, thì không đợi đến lúc chết, mà ngay trong lúc sống đã là súc sinh rồi.”


Tuổi già


Người ta thường nói rằng đến sáu mươi tuổi rồi thì mỗi năm mỗi già hơn; sau bẩy mươi tuổi, mỗi tháng mỗi già hơn; sau tám mươi tuổi, mỗi ngày mỗi già hơn. Năm nay tôi đã hơn tám mươi rồi, vậy rồi sao? Kể từ nay, mỗi ngày sống là một ngày ân huệ mà tôi đã được hưởng từ Ðạo. Làm sao tôi dám lãng phí được? Nếu có cơ may mà đạt được Ðạo ngay bây giờ cũng là đã trễ rồi; làm sao còn dám cho phép mình giải đãi chần chừ hơn được nữa?

Thời xưa có ba lão nhân nói chuyện với nhau về vô thường. Một người nói: “Những người dự buổi tiệc hôm nay, không biết sang năm có ai sẽ vắng mặt?” Người khác nói: “Ông nói chuyện xa vời làm gì. Tối nay về nhà cởi giầy vớ ra rồi, biết ngày mai có còn đi giầy vớ ấy lại không?” Người thứ ba nói: “Mấy ông nói chuyện còn xa xôi lắm. Mỗi một lần mình thở ra, không biết có thở vào lại hay không?”


Người trí không phí phạm thì giờ, người dũng không chần chừ do dự. Nếu muốn học Ðạo hôm nay, phải sửa soạn làm điều đó ngay ngày hôm nay, khi thấy thời điểm bắt đầu đã đến. Nếu nói là hôm nay không có thì giờ, để đợi đến hôm khác, sợ rằng đến lúc muốn làm sẽ không thể làm được nữa.

Con người có ba thứ quý báu: Tinh, Khí, và Thần. Trong tuổi già, hãy cảnh giác để Tinh khỏi bị cạn kiệt; nếu Tinh cạn kiệt sẽ chết. Trong tuổi già, hãy cảnh giác để Khí khỏi bị thất thoát, nếu Khí thất thoát sẽ chết. Trong tuổi già, hãy cảnh giác để Thần khỏi bị hao tán, nếu Thần tán sẽ chết.


Từ nguyên lý này ta có thể thấy sự sinh hóa vô tận là Ðạo của thiên nhiên trời đất, và trở về với cội nguồn là quy trình cố hữu của chúng sanh. Những người biết quy trình cố hữu này và không làm những điều nghịch lý phạm đến Ðạo là những vị chân nhân.


Gửi trả lời